Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Sh Ch

Literary languageTashkent dialectEnglish translation
sa’vasa’vafinch
sabzisavzicarrot
sadaqasadaqaalms
sajdasajdaprostration
sakkizsakkis8
saksonsakson80
saksovulsakso’vulhaloxylon
samolyotsamalyo’tairplain
sanchqi, vilkavilkafork
sarimsoqchesno:garlic
sariqsaru:yellow
sariyog'saryo:butter
saroysaroypalace
sartaroshsartoroshbarber
sartaroshxonasartoroshxonabarber shop
savdoso'vdacommerce
savdogarso'vdagartrader
savdo-sotiqso’vda-sotuvtrade
savodsovotliteracy
saylovsaylo’:(v)election
selselflash flood
sensanyou
sentabrsentabirSeptember
seshanbaseshambiTuesday
sichqonchichqonmouse
sigirsigircow
sihohrangsiyohrenpurple
singilsingil*younger sister
siylovsiylo’:(v)reward
sizsizYou
sizlarsilaYou
soatsog'otclock
sochchochhair
sochiqchochu:vtowel
soliqsolu:taxes
sovutkichxaladinniyrefrigerator
stakanistakondrinking glass
stolustoltable
stulustulchair
suyaksuyeybone
suzishsuzishswimming
svitersvitirsweater