Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Sh Ch

Literary languageTashkent dialectEnglish translation
nafasnapasbreath
namoznomozprayer
narx-navonarx-novoprices
naynovnayno’:(v)lanky
nechaneshtahow many
nechtaneshtahow many
neganagawhy
nevaranavaragrandchild
nimanimawhat
ninachininachidragonfly
noknokpear
nonnonbread
nonvoynovvoybread baker
nonvoyxonanovvoyxonabreadbaker's place
noqonuniynoqonuni:illegal
novvot rangnovvot rengolden
noyabrnayabirNovember
noziknozu:(v)delicate