Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Sh Ch

Literary languageTashkent dialectEnglish translation
galstukgalistuvnecktie
garovgaro’:(v)bet
gavjumgo'vjumcrowded
go’shtgo’shmeat
gohgo:sometimes, at times
gulkaramgulkaromcauliflower
guruchgurichrice