Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

edit SideBar

Literary languageTashkent dialectNumbers
birbir1
ikkiikki2
uchuch3
tor’tto’r4
beshbesh5
oltiolti6
yettiyetti7
sakkizsakkis8
to’qqizto’qqis9
o’no’n10
o’n biro’mbir11
o’n ikkio’nikki12
o’n ucho’:nuch13
o’n to’rto’nto’r14
o’n besho’m besh15
o’n oltio’no:lti16
o’n yettio’n yetti17
o’n sakkizo’n sakkis18
o’n to’qqizo’n to’qqis19
yigirmayigirma20
yigirma biryigirma bir21
yigirma ikkiyigirmikki22
yigirma uchyigirmuch23
yigirma tor’tyigirmi tor’24
yigirma beshyigirmi besh25
yigirma oltiyigirmio:lti26
yigirma yettiyigirmiyetti27
yigirma sakkizyigirmi sakkis28
yigirma to’qqizyigirmi to’qqis29
o’ttizo’ttiz30
qirqqirq40
ellikelliy50
oltmishotmush60
yetmishyetmush70
saksonsakson80
to’qsonto’xson90
yuzyuz100
ikki yuzikki yuz200
mingmin1000
ikki mingikki min2000
uch minguch min3000
millionmilyon1000000
milliardmilyart1000000000
Page last modified on October 11, 2010, at 01:23 PM