Indiana University Bloomington
 
CTILD

Home

Gallery

Site Map

Literary languageTashkent dialectEnglish
Bahor kelib, boychechaklar ochildi. Bohor kelip, boychecheyla ochildi.Spring arrived and the snowdrops blossomed.
Kecha singlim bilan boychechak tergani bordik. Kecha siynim bilan boychechey tergani borduv.Yesterday my younger sister and I went to pick snowdrops.
Sinfimizda milliy burchak tashkil etdik. Sinpimizada milliy burchey tashkil qilduv.We put together a “national corner” in our class.
Burchakda katta tosh turgan ekan. Burcheyda kotta tosh turganakan.There was a big rock in the corner.
To’polonchi bolalarni burchakka turg’izib qo’yishadi. To’polonchi bollani burcheyga turg’izip qo’yishadi.The made the rowdy kid stand in the corner.
Televizorimizni bir burchakka qo‘yganmiz. Tiliziruvzani bir burcheyga qo‘yganmiza.We put the t.v. set in a corner.
U burchakdan bu burchakka yuraverma! U burcheydan bu burcheyga yururma!Don’t pace back and forth!
Dunyoning qaysi burchagida bo'lsak ham sinfdoshlarimiz bilan aloqani uzmaymiz. Dunyoni qaysi burchegida bo'segam sinpdoshlaruvza bilan aloqani uzmiymiza.No matter where we are in the world, we keep in touch with our classmates.
Urush davrida mahallamizdan juda ko’p odam bedarak ketgan. Urush do’vrida mahallamizadan ja ko’p odam bedarey ketkan.A whole lot of people from our neighborhood went missing during the war.
Xonamizning devorlariga naqsh chizib bezak berdik. Xono’vzani dovollariga naqsh chizib bezey berduv.We decorated the walls of our room with painted designs.
Bezgak tarqalmasligi uchun nima qilish kerak? Bezgey tarqalmasligi uchun nima qilish kerey?What must you do to keep malaria from spreading?
Ayvonga belanchak osdik. Ayvonga belanchey ostuv.We set up a swing on the porch.
O’zingiz bilan belkurak olib keling. O’ziz bilan belkurey opkelin.Bring a shovel.
U belkuragini qayerga qo’yishni bilmadi. U belkuregini qatka qo’yishshi bilmadi.He didn’t know where to put his shovel.
Til besuyak ekan deb bo’lar-bo’lmas gaplarni gapiravermang. Til besuyey akan dip bo’lar-bo’mas gaplani gapirurmen.Just because a tongue has no bones doesn’t mean you can say just anything.
Bir bo’lak non bering Bir bo’ley non berin.Give me a hunk of bread.
Varrak uchirishni bilasizmi? Varrey uchirishshi bilasmi?Do you know how to fly kites?
Varragim uchib ketdi Varregim uchip kettiMy kite flew off.
Varraging qayerga tushdi? Varregin qatka tushti?Where did your kite fall?
Ukamning varragi daraxtga ilinib qoldi Ukammi varregi daraxka ilinip qoldiMy little brother’s kite got caught in a tree.
Bizning varragimiz hammanikidan zo’r uchdi Bizani varregimiza hammanikidan zo’r uchtiOur kite flew better than everybody else’s.
Sening varraging juda past uchdi Sani varregin ja pas uchtiYour kite flew really low.
Unga qolsa, hamma uning atrofida girdikapalak bo’lsa. Unga qosa, hamma uni atropida girdikapaley bo’sa.He’d like everyone to make him the center of attention.
Deraza tokchasidagi gultuvaklarga suv quydingizmi? Derazani to’:vchasidiy gultuveylaga suv quydizmi?Did you water the flowerpots on the windowsill?
Bu hali go’dak-ku! Bu hali go’dey-ku!But he/she’s still a baby!
Qadimgi zamonda ayollar gajak qo’yishgan. Qadimgi zomonda ayolla gajey qo’yishkan.In ancient times women wore ringlet-shaped ornaments on the foreheads.
Qachon qarasangiz gungalakka o’xshab gapirmay o’tiradi. Qachon qarasez gungaleyga o’xshap gapirmiy o’tiradi.Whenever you look, he/she is sitting there silent like a deaf person.
O’rigidan danagi shirin. O’rigidan danegi shirin.The pit tastes better than the apricot.
Akangizdan darak bormi? Akezdan darey bo:mi?Is there any sign of your brother?
Rahmatli juda dovyurak odam edi. Rahmatli ja do’vyurey odamiydi.He, rest his soul, was a very brave man.
Demak, siz to’g’ri aytgan ekansiz. Demey, siz to’:ri etkanakansiz.In other words, you were right.
U yengiltak odam ekan. U yengiltey odamakan.He’s a flighty person.
Yetmak ildizini suvda qaynatasiz. Yetmeyni ildizini suvda qaynatas.You have to boil carlina thistle roots.
Bolani toza yo’rgakka o’rash kerak. Bolani toza yo’rgeyga o’rash kerey.The child must be wrapped in clean swaddling clothes.
Oyimlar jiyak to’qishni biladilar. Oyimla jiyey to’qishshi bilalla.My mom knows how to embroider piping.
U tezgina juftakni rostlab qoldi. U tezgina jupteyni roslap qoldi.He pulled himself together quickly.
Zambarakning g’ildiraklari katta ekan. Zambareyni g’ildireylari ko:tteykan.The cannon’s wheels are really large.
Zambilg’altakda loy tashidik. Zambilg’alteyda loy tashiduv.We hauled mud in a wheelbarrow.
Ziyrak bola bo’lgin. Ziyrey bola bo’gin.Be a smart child.
Uning qulog’idagi tilla zirakni ko’rdingizmi? Uni qulog’idiy tilla zireyni ko’rdizmi?Did you see the golden earrings she had on?
Chiroyli ipak sharf sotib oldim. Chiroyli ipey sharp sotvoldim.I bought a pretty silk scarf.
O’n ikki barmoqli ichagini shamollatib qo’yibdi. O’n ikki barmo:li ichegini shomollatip qo’yipti.He/she had a intestinal flu.
Kaltak yeb yurmagin. Kaltey yeb yurmagin.Don’t get in trouble.
Kaltakesak qo’rqsa dumini tashlab qochib ketadi. Kaltakesey qo’rqsa dumini tashap qochip ketadi.When a lizard is frightened, it casts off its tail.
Kamalakda nechta rang bor? Kamaleyda neshta rang bor?How many colors are on a butterfly?
Bolaligimda kapalak quvlab yurishni yaxshi ko’rardim. Bolaligimda kapaley quvlab yurishshi yaxshi ko’rardim.When I was a kid I used to like chasing butterflies.
Katak daftarim qani? Katey daptarim qani?Where is my graph paper notebook?
Kiyim-kechak olishim kerak. Kiyim-kechey olishim kerey.I need to buy some clothes.
Onam juda ham kuyinchak odamlar. Onam judayam kuyinchey odamla.My mom is a very sympathetic person.
Guruch kurmaksiz bo’lmaydi. Guruch kurmeysiz bo’miydi.Nothing is perfect. (All rice has weed seeds in it.)
Daraxtlar kurtak chiqaribdi. Daraxtla kurtey chiqaripti.The trees have put forth buds.
Och – qo’lini, to’q – kekirdagini cho’zadi. Och – qo’lini, to’q – kekirdegini cho’zadi.A hungry person extends his hand, while a sated person lifts his nose.
Jamila biram chiroyli kelinchak bo’libdi. Jamila biram chiroyli kelinchey bo’pti.Jamila has become a beautiful bride.
Uyimizga bir odam kelishi kerak edi. Uyuvzaga bitta odam kelishi keregiydi.Somebody was supposed to come by our house.
Bola ariqqa kesak otdi. Bola aru:vga kesey otti.The child threw a dirt clod into the ditch.
Ko’zoynagimni ko’rmadingizmi? Ko’zeynegimmi ko’rmadizmi?Have you seen my glasses?
Yangi ko’ylak tiktirdim. Yengi ko’yney tiktirdim.I had a new dress made.
Bolani iloji bo’lsa ikki yoshgacha ko’krak suti berib boqish kerak. Bolani iloji bo’sa ikki yoshkacha ko’krey suti berib boqish kerey.If possible, a child should be nursed until two years old.
Ko’rshapalakdan qo’rqaman. Ko’rshapaleydan qo’rqaman.I’m afraid of bats.
Har tup g‘o‘zada nechta ko’sak bo’ladi? Har tup g‘o‘zada neshta ko’sey bo’ladi?How many ears are on a stalk of corn?
Laylak nega bir oyog’ini ko’tarib turadi? Layley nega bitta oyog’ini ko’tarip turadi?Why do storks stand on one leg?
Ko’chamizga qator mirzateraklar ekilgan. Ko’cho’vzaga qator mirzatereyla ekilgan.Our street is lined with Lombardy poplars.
Na’matak choyi damlab ichdim. Na’matey choyi damlap ichtim.I made some dogrose tea.
Qo’rqqanidan ko’zlari olazarak bo’lib ketdi. Qo’rqqanidan ko’zlari olazarey bo’p ketti.His/her eyes went wide with fear.
Nega har doim ko’zing olma-kesak teradi? Nega har doim ko’zin olma-kesey teradi?Why are your eyes always darting this way and that?
O'g'riga otashkurak ham mol O'g'riga otashkuregam molFor a thief, even an ash shovel is a prize.
U doim o’zini oqsuyaklardan qilib ko’rsatardi. U doim o’zini oqsuyeyladan qip ko’rsatardi.He/she always pretends to be from the aristocracy.
Qo’shnim ohak tayyorlash sexida ishlaydi. Qo’shnim ohey tayillash sexida ishliydi.My neighbor works in a shop that makes lime.
Sochlari patak bo’lib ketibdi. Chochlari patey bo’p ketipti.His/her hair has become matted.
Kampir boshini yostiqqa qo’yishi bilan pinakka ketadi. Kampir boshini yostu:vga qo’yishi bilam pineyga ketadi.The old woman dozed off as soon as her head hit the pillow.
Pirpirak yasashni bilasanmi? Pirpirey yasashshi bilasanmi?Do you know how to make a whirligig?
Bu juda ham pitrak bola. Bu judayam pitrey bola.He/she’s a very active child.
O’t pufagingizni shamollatibsiz. O’t pufegizzi shomollatipsiz.Your gall bladder is ill.
Bu pistani ichi puchak ekan. Bu pistani ichi pucheyekan.This pistachio nut is empty.
Pechak gul panjaraga chirmashib o’sibdi. Pechey gul panjaraga chirmaship o’sipti.The bindweed climbed up the grating.
Bola boshini sarak-sarak qildi. Bola boshini sarey-sarey qildi.The child shook his/her head.
Singlimning bolasi suvchechak bo’lib qolibdi. Siynimmi bolasi suvchechey bo’p qopti.My younger sister’s child has chicken pox.
Sumakni to’g’ri qo’yganmisiz? Sumeyni to’:ri qo’yganmisiz?Did you put the catheter in correctly?
Suyaklarni yig’ib kuchugimizga beramiz. Suyeylani yig’ib kuchugu:vzaga beramiza.We collect bones and give them to our dogs.
Bolaning so’lagi o’qyapti. Bolani so’legi o’qvotti.The child is drooling.
Qanaqa so’taksan? Qanaqa so’teysan?What kind of an idiot are you?
U juda ham tiyrak bola. U judayam tiyrey bola.He/she is a very energetic child.
Bu tirmizakni bir tarbiyalab qo’yish kerak. Bu tirmizeyni bir tarbiyalap qo’yish kerey.This rascal needs to be taught some manners.
Tirsagimni devorga urib oldim. Tirsegimmi dovolga urivoldim.I knocked my elbow against the wall.
Tuvakka gul ekdik. Tuveyga gul ektu:.We potted some flowers.
U juda tullak odam. U ja tulley odam.He/she is a very sneaky person.
Ivitilgan turshak isitmaga foyda qiladi. Uvutilgan turshey isitmaga poyda qiladi.Dried apricots soaked in water are good for fever.
Boshiga telpak kiyib olgan odamni taniysizmi? Boshiga telpey kiyivogan odammi taniysmi?Do you know the person with the fur hat on?
Ukam temir-tersak yig’ishni yaxshi ko’radi. Ukam temir-tersey yig’ishshi yaxshi ko’radi.My little brother likes collecting scrap metal.
U haqiqiy tentak ekan. U haqiqiy tenteyakan.He/she is really crazy.
Ko’chamizda terak daraxti juda ko’p. Ko’cho’:vzada terey daraxi ja ko’p.There are a lot of poplar trees on our street.
Menga uchburchak chizib bering. Manga uchburchey chiziberin.Draw me a triangle.
Qo’ylarga xashak berdingmi? Qo’ylaga xashey berdinmi?Did you give the sheep some hay?
Chakalakning ichiga kirmanglar. Chakaleyni ichiga kirmeyla.Don’t go into the brush.
Hamma chapak chaldi. Hamma chapey chaldi.Everybody clapped.
Chillak o’ynashni bilasizmi? Chilley o’ynashshi bilasmi?Do you know how to play chillak?
Chittak juda kichkina qush bo’ladi. Chittey ja kichkina qush bo’ladi.The titmouse is a very small bird.
Choynakni yaxshilab yuvdim. Choyneyni yaxshilap yu:vdim.I washed the teapot well.